[035] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา หารือในข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือความยุติธรรม โปร่งใส สุจริต ในสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้ และได้นำสู่ครู บุคลากรในโรงเรียน มีการกำหนดนโยบายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดนันทารามอย่างชัดเจน

ผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 5 ด้าน ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต

มีการประชุมครู บุคลากร และมอบนโยบายให้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง