[032] ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[032] ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น

โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ หลากหลายช่องทาง

กล่องรับความคิดเห็น

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ที่ตู้กล่องรับความคิดเห็นหน้าห้องธุรการ โรงเรียนวัดนันทาราม

ส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์(E mail)

ntrschool@watnuntaram.ac.th

ผ่านทางเว็บไซต์

แจ้งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.watnuntaram.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง ผอ.

นายอดิศร แสนแปง 094-7247799

หรือสามารถส่งความคิดเห็นมาทางแบบฟอร์มออนไล์ด้านล่าง