[030] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[030] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนวัดนันทาราม

ช่องทางแจ้งร้องเรียนทุจริต

โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทุจริตหลายช่องทาง ตามรายละเอียดด้านข้าง

ตู้รับข้อคิดเห็น

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริต หรือแจ้งปัญหาการใช้บริการได้ที่ตู้กล่องรับความคิดเห็นหน้าห้องธุรการ โรงเรียนวัดนันทาราม

ส่งจดหมาย

ส่งหนังสือแจ้งร้องเรียนมาที่ เลขที่ 241 หมู่ 10 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ผ่านทางเว็บไซต์

แจ้งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.watnuntaram.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง ผอ.

นายอดิศร แสนแปง 094-7247799

หรือสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้ทันที