[03] อำนาจและบทบาทหน้าที่

ปีการศึกษา 2563
อำนาจและบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีการแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
อำนาจและบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีการแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
Watnuntaram 
School