[02] ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนันทาราม

นายเสน่ห์  นกแก้ว  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท :  บริหารการศึกษา   ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์

เบอร์โทร :  087-1865570
อีเมล  : sanae@watnuntaram.ac.th

Watnuntaram 
School