โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ห้วยงูนอก)ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ห้วยงูนอก) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันวัณโรค สำหรับนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่เคยได้รับ