โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดนันทาราม 
โดยมีนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทยปซึ่งระกอบด้วย ศาสนาจารย์จารุวรรณ  วุฒิ ผู้อภิบาลคริสตจักรสันติสุข คุณนวนาถ คุณนาสวัสดิ์
คุณศุภลักษณ์ นามเมือง ในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพศ การดูแลและป้องกันตนเองในเรื่องเพศ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้และสนุกสนาน