แนะแนวการศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ท

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดนันทารามได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยนอร์ทฝางเพื่อเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีนางสาวนิรดา นิรชานันท์ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้