แจ้งหยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ 4-7 กันยายน 2563

ตามที่มีมติ ครม.ให้มีการหยุดชดเชยในวันสงกรานต์ครม. มีมติ กำหนดวันหยุดชดเชย ทดแทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 4 ก.ย. และ 7 ก.ย. โรงเรียนวัดนันทาราม จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียนรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้โรงเรียนจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 8 กันยายน 2563