เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชั้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งนี้มีพรรคที่ได้ชนะการเลือกตั้งคือ พรรครักษ์พัฒนา ของ ด.ช.รพีพัฒน์  สยามกุล เป็นหัวหน้าพรรค และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563