เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครู ผู้บริหาร 4 อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

นายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ณ อำเภอเชียงดาว โดยในกิจกรรมดังกล่าวนายเสน่ห์ นกแก้ว ได้เข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภทผู้บริหาร และได้รับรางวัลชนะเลิศ