อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน(อย.น้อย)

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ส่งครูและนักเรียนเพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อย.น้อย) ณ รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีคุณครูบรรจงศักดิ์ แสนปัญญา ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเป็นผู้นำนักเรียน ตลอดจนให้การดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว