ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาบ่อดิน

คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันจับปลาเพื่อนำไปจำหน่ายและนำมาประกอบอาหาร … การเลี้ยงปลาเป็นศูนย์การเรียนรู้หนึ่งที่โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพในการเลี่้ยงปลาตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง