วิทยาลัยบริบาลชุมชนเข้ามาแนะแนวการศึกษา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเข้ามาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อในด้านการบริบาลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดนันทาราม ซึ่งจะจบการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ