รางวัลโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาอาชีพ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาอาชีพ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบจาก ดร.กัลยา มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3