รางวัลโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ได้รับรางวัลโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ระดับดีเยี่ยม   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  โดยมีนายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบจาก ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3