รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการครูบำนาญ

โรงเรียนวัดนันทาราม โดยนางจันทร์เพ็ญ กันธโย ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาของโรงเรียน ได้นำนักเรียนรับทุนจากชมรมข้าราชการครูบำนาญ ณ วัดศรีบุญเรือง และขอ ขอกราบขอบพระคุณ คุณหมอผึ้ง คุณครูสุพัตรา พันธ์เกษม คุณครูนงลักษณ์ ภูธิวุฒิ คุณครูสุธีย์รัตน์ อินต๊ะหล่อ และคุณครูนิตยาพร หมื่นพินิจ เป็นอย่างสูง ที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ