มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา(D.A.R.E) ประเทศไทย

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา(D.R.A.E) ประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าทีตำรวจกระเวนชายแดน ที่ 334 เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และคณะครูที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนันทาราม