มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา รวมถึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กหญิงเกวลิน กวงไหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้ในระดับชั้นโท และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการแข่งขันดนตรีไทย(เดี่ยวขิม7หย่อง) ในระดับภาค ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563