มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดสรรทุน 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (กสศ)