พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณ ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณขึ้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และ  ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี