นำเสนอโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในการประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบแกนนำสุจริต โรงเรียนแกนนำสุจริต 10% 20% 30%และ40% โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางอลิสตรา อ่อนอัด ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต จำนวน 154 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563