นำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีการนำเสนอผลงานจากชุมนุมต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน เช่น ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมวอลเลย์บอล ชุมนุมฟุตบอล ชุมนุมเปตอง ชุมนุมเซปักตะกร้อ ชุมนุมคาราโอเกะ ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมการทำขนม ชุมนุมภาษาอังกฤษระดับประถม ชุมนุมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ชุมนุมนาฎศิลป์ ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้