นำเสนอประวัติผลงาน และความสามารถด้านดนตรีไทย ณ ห้องสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กหญิงเกวลิน กวงไหม นักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมนำเสนอประวัติผลงาน และแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2563 ณ ห้องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูผู้ควบคุมและดูแลคือ นางจันทนา แก้วคำและนางสาวนิรดา นิรชานันท์