ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเรียนรู้นอกสถานที่โดยนำนักเรียนนั่งรถไฟจากสถานรถไฟเชียงใหม่ มุ่งสู่ลำปาง ต่อไปยังเหมืองแม่เมาะ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการเดินทางด้วยรถไฟ และ ได้รับความรู้จากนิทรรศการต่างๆ