ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อนำเงินไปจัดสร้างห้องแสดงนิทรรศการนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าเป็นอย่างดี