ดร.เพ็ญพิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ชม.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดนันทาราม

ดร.เพ็ญพิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้คำชี้แนะ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดนันทารามในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดนันทาราม ได้การต้อนรับ และพร้อมนำคำแนะนำต่างๆ ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษาต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้