คณะผู้บริหารเดินทางไปส่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพป.ชม.3

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ร่วมกับคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ได้เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัย เพื่อเดินทางไปส่ง ดร.กัลยา มาลัย ในการย้ายไปปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุุโขทัยเขต 1 พร้อมทั้งส่งนายวีระ บัวผัน ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1