กิจกรรม DARE

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่  334 จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน  DARE ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาทำกิจกรรมทุกๆ สัปดาห์