กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานในพิธี