กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่24 อลินดา

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่24 ชื่อรุ่นอลินดา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีนายเสน่ห ็ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ในกิจกรรมดังกล่าวมีศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมเป็นอย่างมาก