กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายบรรจงศักดิ์ แสนปัญญา ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้านร่างกาย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป