กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 DAY:2

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  และสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นผู้อำนวยการค่าย 

การตรวจค่าย

กิจกรรมการเดินทางไกล

ปิดค่าย