กิจกรรมกายบริหารก่อนเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนในแตละวันอยู่เสมอ และได้มีกิจกรรมกายบริหารในทุกๆ เช้าก่อนเข้าเรียน เป็นประจำทุกวัน