การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

สังคมแห่งการแบ่งปัน

โรงเรียนวัดนันทารามขอขอบคุณ ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัณณ์ชิตา พงษ์เวชารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงด.ญ.ฐิติชญาณ์  พงษ์เวชารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้มอบชุดเนตรนารีให้ ด.ญ.วิภาดา สะมื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และจะส่งเสียค่าเล่าเรียนให้น้องดาวจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3