แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลฝาง ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาตรวจเช็คสุขภาพฟัน และรักษาฟันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม