เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะครู ผู้บริหาร และ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ร่วมกับเกี่ยวข้าวที่ได้ทำการปลูกไว้ในแปลงเกษตร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา