ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ มาทำฝายกั้นน้ำ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำฝายกั้นน้ำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่