ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดนันทาราม

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามได้ร่วมกิจกรรมในพิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดนันทาราม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562