รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561