Project Approach การปลูกพืชกลับหัว ระดับชั้นปฐมวัย

ปลูกพืชกลับหัวในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดนันทาราม… นางสาวอุทัยวรรณ งูขาว  ครูชำนาญการพิเศษครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ได้นำวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Project Approach ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตั้งคำถามในสิ่งที่ยังต้องการเรียนรู้หาคำตอบ รวมทั้งดำเนินการวางแผนสำรวจ สืบค้น บันทึก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ

นักเรียนนำเสนอผลงาน