ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนวัดนันทารามในปีการศึกษา 2562 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดนันทาราม ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้ไปทัศนศึกษาที่วัดท่าตอน ไร่หอมแผ่นดินฟาร์ม ฯลฯ  ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความสุขในการเรียนรู้กับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง