ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 พฤษจิกายน 2562 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนจำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 27 คน เข้าศึกษา ณ ไม้หอมฮิโนกิแลนด์ ถ้ำตับเต่า อำเภอไชยปราการ