คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
นำโดย นายโสภณ ธิพึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ประธานกรรมการ ศึกษานิเทศที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3ได้เข้ามาเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนันทาราม  ซึ่งมี นายเสน่ห ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามและคณะครูให้การต้อนรับและ รับฟังคำแนะนำจากการนิเทศดังกล่าว