กิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยบูรณาการร่วมกับการทำโคมลอยในช่วงกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนและกำหนดขนาดต่างๆ ของโคมลอย  การคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นมา