กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครู และได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562