กาดมั่ว คัวฮอม ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนันทารามได้จัดให้มีกิจกรรมกาดมั่ว คัวฮอม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การค้าขาย และสร้างจิตสำนึกในการรักษาวิถีประเพณีไทย และ ชาติพันธุ์ของตนเอง