กาดมั่วคัวฮอม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนวัดนันทาราม ได้จัดให้มีกิจกรรมกาดมั่ว คัวฮอม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านการค้าขาย กระบวนการทำงานกลุ่ม และให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยในภาคเรียนที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีความสุข