เข้าร่วมกิจกรรมและรับป้ายโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และ ส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรับมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากท่านพลากร สุวรรณรัตน์..ประธานองคมนตรี โดยมีครูสายพิน  เดชปัญญา และครูณัฐพล พงษ์สารต์คีรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว