ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนันทาราม  อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑  โดยมีรายนามผู้ก่อตั้งคือ

๑. หลวงภาระการ         นายอำเภอฝาง
๒. นายอินทร์ฤาชัย        ศึกษาธิการอำเภอฝาง
๓. ขุนสัมฤทธิ์สวัสดี        กำนันตำบลแม่มาว

โดยมีขุนสัมฤทธิ์สวัสดีเป็นผู้อุปการะโดยใช้สถานที่วัดนันทาราม  ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

พ.ศ. ๒๕๒๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๖
พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก
พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑-๒
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โรงเรียนวัดนันทาราม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๖  ไร่  ๔๔  ตารางวา  และมีรายการสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการมีดังนี้

 • พ.ศ.๒๕๑๔ สร้างบ้านพักครูขนาด ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน โดยเงินบริจาค  งบประมาณ ๖๙,๓๐๐ บาท
 • พ.ศ.๒๕๒๔ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การฯ  ขนาด  ๗x๑๒  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ   ๒๑๐,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๒๙ สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ.๒๕๓๒ สร้างส้วมแบบ  สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน   ๔  ที่นั่ง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๓๓ สร้างห้องประชุม ขนาด  ๗x๒๑  เมตร   โดยพระครูประชุม  ธมวิจารโร  เป็นประธานในการก่อสร้าง  และประชาชนบริจาค  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ ขนาด ๒  ชั้น  จำนวน  ๕   ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑,๗๓๐,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๓๙ ต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ จำนวน ๒ ห้องเรียน โดยเงินบริจาค   ๒๕,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  เพื่อใช้เป็นห้องสมุดจำนวน  ๑  ห้อง  โดยเงินบริจาค     ๒๕,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สร้างอาคาร  สปช. ๑๐๕/๒๙ ใต้ถุนสูง  ๔  ห้องเรียนงบประมาณ  ๑,๔๘๒,๘๗๒  บาท
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างอาคารอนุบาล     โดยใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ป. ๑ ก.   โดยเงินบริจาค   ๕๓,๙๔๙  บาท
 • พ.ศ.๒๕๔๓ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน งบ ๔๕,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อเติมโรงอาหารทำเป็นร้านค้าและสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
 • พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินสำหรับจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกจำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน
 • พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนสำหรับระดับชั้นปฐมวัยจำนวน ๑ หลัง คือ อาคารนันทารักษ์

รวมจำนวนอาคารเรียนทั้งหมด    ๔  หลัง   อาคารประกอบ  ๑  หลัง    ห้องส้วม  ๓  หลัง จำนวน ๑๐  ที่นั่ง   ถังน้ำฝน ๔  ถัง บ้านพักครู  ๑  หลัง   อยู่ในพื้นที่   ๖  ไร่  ๔๔ ตารางวา

ผู้บริหาร

วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  นายเสน่ห์  นกแก้ว
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน นายอดิศร แสนแปง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา